Badanie zboża

Giełda zbożowa

Badanie wstępne. Badanie wstępne każdej partii
zboża uskutecznia się przez:
a) oględziny zewnętrzne;
b) powonienie (dla oceny zapachu ziarna);
c) dotyk (dla oceny wilgoci ziarna).
Jeśli badanie wstępne wykazuje bez wątpienia,
że zboże jest nieodpowiednie (np. niedojrzałe, stęchłe,
mokre itp.), następuje odrzucenie zbadanej
partii zboża, bez potrzeby przeprowadzania badania
szczegółowego. Sprzedam pszenżyto super jakości widziałem w gazecie pomorskiej.
Jeśli badanie wstępne nie wykazuje ujemnych
cech jakościowych zboża, następuje badanie szczegółowe
(art. 28).
Badanie szczegółowe. Badanie szczegółowe
uskutecznia się przez dokładne zbadanie t. zw. próby
zboża, pobranej oddzielnie z każdej partii
przyjmowanego zboża po dokonaniu badania
wstępnego z wynikiem dodatnim (art. 28).
Badanie szczegółowe obejmuje kolejno następujące
czynności:
a) pobranie próby;
b) zbadanie próby;
c) ocenę zboża na podstawie próby.

Badania szczegółowe

Badanie szczegółowe uskutecznia się zasadniczo
w magazynie przyjmującym (art. 29).
Pobranie próby. Z każdej partii zboża, przeznaczonej
do odbioru, pobiera się jedną próbę, która
powinna wynosić 0,02% danej partii zboża, nie
mniej jednak niż 3 kg ziarna.
Próbę tę należy pobrać z różnych miejsc odbieranej
partii, tak, by pobrane do próby ziarno
przedstawiało na ogół przeciętny obraz całej partii
Pobrane do próby ziarno należy dokładnie zmieszać.
Zbadanie próby. Próbę zboża pobraną w myśl
art. 30, poddaje się szczegółowemu badaniu w kierunku
ustalenia następujących cech zboża:
a) warunków ogólnych;
b) ciężaru objętościowego;
c) stopnia zanieczyszczenia;
d) wilgotności;
d) szklistości i mączystości (odnośnie do zboża,
przeznaczonego do celów specjalnych art. 25).
Prób zboża po ukończonym zbadaniu nie przechowuje
się w zasadzie.

Określanie warunków ogólnych. Przy określaniu
warunków ogólnych skup jęczmienia ustala, czy zboże
odpowiada wymogom jakościowym, podanym
w art. 18, a w szczególności, czy jest dojrzale,
zdrowe, nienawiedzone chorobami lub szkodnikami
zbożowymi, o właściwym wyglądzie i naturalnym
zapachu, (art. 32 Instr.).
Odbiór jakościowy drobnych ilości zboża. Drobne
ilości zboża dostarczane do magazynu wojskowego w ilości nieprzekraczającej jednorazowo
1000 (tysiąca) kg, mogą być przyjmowane na podstawie
wyniku badania wstępnego, bez
obowiązku przeprowadzania badania szczegółowego.
Dotyczy to zarówno dostaw zboża, uskutecznianych
przez producentów rolnych i ich zrzeszenia,
jak przez kupców, w drobnych ilościach w przypadkach
mniejszego zapotrzebowania.